Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

wronek
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viarudosci rudosci
wronek
3020 c137
wronek
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahaszraa haszraa
wronek
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viagabor gabor
wronek
Lake Eibsee
wronek
wronek
7796 4f46
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahaszraa haszraa
wronek
wronek
Reposted fromFlau Flau viahaszraa haszraa
wronek
8472 8e83
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viahaszraa haszraa
wronek
wronek
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahaszraa haszraa
wronek
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaaskman askman
wronek
Reposted fromFlau Flau viasignofthemoth signofthemoth
wronek
1996 af6e 500
Reposted fromtichga tichga viasignofthemoth signofthemoth
wronek
2995 faa4 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viapleple pleple
wronek
3057 6bac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
wronek
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
1796 ba04
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl