Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

wronek
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa
wronek
3561 8803 500
Reposted fromhare hare
wronek
Reposted fromFlau Flau
wronek
3930 c7b8 500
Reposted fromyannim yannim
wronek
2900 9379
Reposted frommangoe mangoe viatoadie toadie
wronek
0066 c638
Reposted frompseikow pseikow viatoadie toadie
wronek
1872 55f6 500
Reposted fromfungi fungi viatoadie toadie
7324 f44f 500
Reposted fromcosmostar cosmostar vianiedoskonalosc niedoskonalosc
wronek
2586 d349 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabiauek biauek
wronek
3488 c7be
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viabiauek biauek
wronek
7694 aef7 500
wronek
3820 c9c3 500
Reposted fromoll oll
wronek
8015 4bae
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarbug starbug
wronek
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastarbug starbug
wronek
1010 6419
wronek
wronek
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannalu pannalu
wronek
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapannalu pannalu
wronek
wronek
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl